Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Algemene Voorwaarden M. Ventures B.V.

(Sport & People)

Artikel 1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  Artikel 2 Toepasselijkheid

  2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en alle daarmee verband houdende verrichte of te verrichten werkzaamheden van S&P. Zij zijn tevens van toepassing op aanvullende- en vervolgopdrachten tussen S&P en Opdrachtgever.

  2.2 De (eventuele) algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing op de overeenkomsten tussen Opdrachtgever en S&P en worden derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.

  2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen S&P en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

  2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen dan in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling(en) gestalte wordt gegeven.

  2.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.

  2.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.

  Artikel 3 Aanbiedingen

  3.1 Alle aanbiedingen van S&P, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend. Tenzij anders schriftelijk bepaald gelden zij slechts als een uitnodiging tot het plaatsen en/of verstrekken van een opdracht en zijn ze slechts geldig tot 14 kalenderdagen na dagtekening.

  3.2 Tenzij schriftelijk anders bepaald, zijn alle in de Algemene Voorwaarden, offertes, bevestigingen en overeenkomsten genoemde bedragen in euro’s inclusief omzetbelasting (btw) in het geval dat Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en zijn exclusief omzetbelasting in alle andere gevallen, tenzij schriftelijk anders is bepaald.

  3.3 De door de Opdrachtgever zelf te maken kosten in verband met de cursus/opleiding, zoals reiskosten en niet bij de opleiding behorende materialen, zijn voor rekening van de Opdrachtgever en zijn derhalve niet inbegrepen bij de prijs zoals vermeld in de aanbieding.

  3.3 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van S&P ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

  Artikel 4 Inschrijving en Totstandkoming overeenkomst

  4.1 De inschrijving dient te worden gedaan door middel van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier zoals uitgereikt door S&P danwel indien de inschrijving middels het digitale aanmeldformulier geschiedt via de Website door middel van verzending van de aanmelding, waarbij Opdrachtgever tevens heeft aangegeven de algemene voorwaarden te accepteren.

  4.2 De Overeenkomst/ orderbevestiging komt tot stand op het moment dat door S&P een welkomstmail is verstuurd aan het opgegeven e-mail adres bij inschrijving. In deze mail staat dat de inschrijving in goede orde is ontvangen, daarmee is de overeenkomst tot stand gekomen.

  4.3 De Overeenkomst geldt voor de totale studieduur van een opleiding c.q. cursus, inclusief de eventuele herexamens.

  4.4 Indien Opdrachtgever een vennootschap onder firma of maatschap is, of indien de Overeenkomst met meerdere Opdrachtgevers is aangegaan, zijn de afzonderlijke vennoten respectievelijk maten en Opdrachtgevers voor tekortkomingen voortvloeiend uit de Overeenkomst hoofdelijk aansprakelijk jegens S&P.

  4.5 Opdrachten worden uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever uitgevoerd. Derden zullen aan (de inhoud van) de door S&P verrichte werkzaamheden geen rechten of aanspraken jegens S&P kunnen ontlenen.

  4.6 Restitutie is na 2 jaar niet meer mogelijk op openstaande opleidingen.

  Artikel 5 De opdracht

  5.1 Door middel van het invullen van het inschrijfformulier schrijft Opdrachtgever casu quo de deelnemer zich direct in voor de bijbehorende examens en de kosten voor de desbetreffende opleiding Fit!Vak/NL Actief/EREPS.

  5.2 De Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde over te dragen zonder de schriftelijke toestemming van S&P.

  S&P kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.

  Artikel 6 Verplaatsing / annulering door S&P

  6.1 Registratie en plaatsing van de deelnemers geschiedt in volgorde van ontvangst van het aanmeldingsformulier door S&P.

  6.2 S&P heeft het recht om bij te veel inschrijvingen de Opdrachtgever te verplaatsen naar een volgende opleidings- c.q. cursusdatum. In het geval van een opleiding vindt daarover eerst overleg met Opdrachtgever plaats.

  6.3 S&P mag een opleiding c.q. cursus afgelasten indien er onvoldoende inschrijvingen zijn. Een opleiding c.q. cursus zal van start gaan bij minimaal 8 betalende Opdrachtgevers, tenzij anders is besloten door S&P. De Opdrachtgever ontvangt minimaal 3 dagen voor aanvang bericht indien een opleiding c.q. cursus geen doorgang zal vinden.

  6.4 S&P is gerechtigd een opleiding c.q. cursus te annuleren, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, in het geval van een te gering aantal Opdrachtgevers, door ziekte van de Opdrachtgevers of docenten, trainers, instructeurs, en/of in het geval dat de samenstelling van de groep Opdrachtgevers, naar haar inzicht, afbreuk zal doen aan de beoogde kwaliteit van haar dienstverlening, maar ook in het geval van artikel 6.3 van de Algemene Voorwaarden.

  6.5 Indien het aantal deelnemers daartoe naar het oordeel van S&P aanleiding geeft, is zij gerechtigd de opleiding c.q. cursus of examen te combineren met één of meerdere andere opleidingen c.q. cursussen, of deze op een latere datum of later tijdstip te laten plaatsvinden. Indien en voor zover zij hiertoe besluit over te gaan, bestaat geen recht op restitutie dan wel vermindering van de overeengekomen vergoeding van opleidings-, of cursuskosten.

  6.6 Indien een opleiding c.q. cursus door S&P wordt geannuleerd, krijgt Opdrachtgever alleen geld geretourneerd als de opleiding niet meer zal worden aangeboden en uit het aanbod verdwijnt. Het bedrag mag ook worden gebruikt om een andere opleiding te kiezen.

  Artikel 7 Verplaatsing / annulering door Opdrachtgever

  7.1 Indien de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen en de overeenkomst op afstand is gesloten, dan heeft de Opdrachtgever het recht om binnen veertien dagen nadat de overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden/herroepen.

  Indien binnen de hiervoor genoemde termijn de cursus of opleiding is aangevangen en de Opdrachtgever één of meer bijeenkomsten heeft gevolgd voordat de Opdrachtgever gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan is de Opdrachtgever aan S&P een vergoeding voor het volgen van deze bijeenkomst(en) verschuldigd welke als volgt wordt berekend: de teller is het aantal gevolgde bijeenkomsten, de noemer is het aantal geplande overeenkomsten, en deze breuk wordt vermenigvuldigd met de overeengekomen prijs, de uitkomst is de alsdan verschuldigde vergoeding.  

  Uiterlijk 28 dagen voor de start van een opleiding kan de opdrachtgever 1 keer  kosteloos verplaatsen naar een later startmoment. Binnen de 28 dagen tot een week voor de start van de opleiding kan de opdrachtgever verplaatsen, maar hier brengt de opdrachtnemer €75 voor in rekening. Een week voor de start van de opleiding is niet meer mogelijk om de opleiding te verplaatsen  tenzij er een aantoonbare (artikel 7.11) medische reden is. Ook nadat de opdrachtgever is aangevangen op één van de opleidingen is verplaatsing naar een later startmoment niet meer mogelijk, tenzij artikel 7.11 van toepassing is.

  7.2 De annulering zoals bedoeld in artikel 7.3 dient door de Opdrachtgever te geschieden per (aangetekende) brief of per mail (info@sport-people.nl).

  Als moment van ontvangst van de herroeping danwel de annulering geldt in het geval van een brief: de datum van poststempel en bij een e-mail: de verzenddatum van de betreffende e-mail aan S&P.

  S & P stuurt na ontvangst van de in de vorige zin bedoelde melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

  Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht casu quo het recht op annulering ligt bij de Opdrachtgever.

  7.3 In geval van herroeping casu quo ontbinding, zoals bedoeld in artikel 7.1, door de opdrachtgever, zullen de door de opdrachtgever gedane betalingen onverwijld doch uiterlijk binnen veertien dagen na de dag van ontvangst van de desbetreffende verklaring door S&P worden gerestitueerd, verminderd met de in eventueel conform het bepaalde in de artikelen 7.1 en 8.7 bedoelde kosten alsmede de kosten als bedoeld in artikel 6:230r lid 3 (consument kiest niet voor standaardkosten levering) en onverminderd het in de volgende zin bepaalde.

  De opdrachtgever kan eerst nakoming van de restitutie van de kosten van het cursusmateriaal vorderen nadat S&P dit studiemateriaal heeft ontvangen of de Opdrachtgever heeft aangetoond dat hij dit cursusmateriaal heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip het eerst valt.

  S&P gebruikt voor de restitutie hetzelfde betaalmiddel dat de Opdrachtgever heeft gebruikt, tenzij de Opdrachtgever instemt met een andere methode. De restitutie is kosteloos voor de Opdrachtgever.

  7.4 Indien en zodra Opdrachtgever de inschrijving voor een opleiding annuleert en de in artikel 7.1 bedoelde herroepingstermijn niet (meer) van toepassing is, dan is de opdrachtgever aan S&P een vergoeding verschuldigd die hierna in dit artikel wordt omschreven en voor wat de studiematerialen betreft wordt omschreven in artikel 8.7.

  7.5 Indien de Opdrachtgever de opleiding/cursus annuleert en de in artikel 7.1 bedoelde herroepingstermijn is niet (meer) van toepassing dan wordt de door de Opdrachtgever te betalen vergoeding als volgt berekend:

  -- indien de annulering plaatsvindt dertig dagen of meer voor de aanvang van de cursus/opleiding dan bedraagt de vergoeding dertig procent (30%) van de overeengekomen prijs en de (eventuele) kosten als bedoeld in artikel 8.7;

  -- indien de annulering plaatsvindt minder dan dertig dagen voor de aanvang maar meer dan veertien dagen voor de aanvang van de cursus/opleiding dan bedraagt de vergoeding vijftig procent (50%) van de overeengekomen prijs en de (eventuele) kosten als bedoeld in artikel 8.7;

  -- indien de annulering plaatsvindt veertien dagen of korter voor de aanvang van de cursus/opleiding danwel dat zeventig procent van lessen van de cursus/opleiding hebben plaatsgevonden de dan bedraagt de vergoeding zeventig procent (70%) van de kosten van de opleiding (exclusief examenkosten), vermeerderd met het volledige bedrag van de examenkosten.

  -- indien de annulering/stopzetting plaatsvindt na de aanvang van de cursus/opleiding en na het in de vorige zin genoemde percentage van de lessen dan bedraagt de vergoeding eenhonderd procent (100%) van de overeengekomen prijs voor de cursus en examenkosten.

  7.6 Indien en zodra Opdrachtgever meerdere opleidingen c.q. cursussen tegelijk van S&P afneemt (een pakket), dan is Opdrachtgever voor iedere opleiding c.q. cursus van het pakket, waarmee niet wordt gestart, 30% verschuldigd van de prijs van de betreffende opleiding c.q. cursus, met dien verstande dat een eventuele verstrekte (pakket)korting buiten beschouwing blijft bij de berekening van deze verschuldigde vergoeding.

  7.7 Indien de Opdrachtgever meerdere opleidingen c.q. cursussen van tegelijk S&P bestelt

  (een pakket), dan heeft de Opdrachtgever het recht om eenmalig de mogelijkheid om de onderdelen van het pakket te verplaatsen naar een later moment, mits dit minimaal 28 dagen voor de aanvang van de desbetreffende cursus/opleiding wordt doorgegeven. Aan deze verplaatsing zijn geen andere kosten verbonden dan de kosten van een eventueel reeds ingepland examen, zoals hierna in dit artikel omschreven.

  De Opdrachtgever is ook gerechtigd om – indien een cursus of opleiding uit het pakket nog niet is begonnen, een andere deelnemer voor deze nog niet begonnen cursus of opleiding aan te wijzen.

  7.8 Een gestarte opleiding of cursus dient binnen 18 maanden afgerond te zijn. Mocht deze termijn verstreken zijn zal er voor het vervolgen van de opleiding/ cursus 30% van de opleidingsprijs en eventuele examenkosten doorberekend worden aan de cursist.

  Indien de opdrachtgever ervoor kiest om lesdagen dubbel te volgen binnen het termijn van 18 maanden zijn de kosten hiervan €90,- per dubbel gevolgde lesdag. Wil men de opleiding in zijn geheel opnieuw volgen dan zal er een extra betaling van 30% bovenop het totaalbedrag van de opleiding worden berekend. Dit bedrag dient in een keer te worden voldaan.

  Deze extra administratie- en/of opleidingskosten zijn direct na de goedkeuring door S&P verschuldigd en worden – indien van toepassing - bij de eerstvolgende termijn geïncasseerd.

  Indien er in termijnen wordt betaald dan wordt ook na deze verplaatsing het oorspronkelijke betaalschema aangehouden en verandert de datum waarop de incasso plaatsvindt derhalve niet.

  7.9 Indien Opdrachtgever na een annulering kiest voor het verplaatsen van de opleiding/cursus zoals hiervoor in artikel 7.6 omschreven en vervolgens opnieuw annuleert, dan gelden de voorwaarden zoals ze genoemd zijn in de artikelen 7.5 en 8.7.

  7.10 Indien de Opdrachtgever besluit geen theorie / praktijk- examen te volgen, maar hiervoor wel is ingeroosterd, dan bedragen extra kosten vijf en veertig euro (€ 45,--). Deze kosten worden S&P bij de Opdrachtgever in rekening gebracht.

  Herkansen van het NASM PT casus examen kost €75
  Herkansen van het NASM PT praktijkexamen kost €175

  7.11 Indien de annulering van de Overeenkomst het directe gevolg is van een ernstige ziekte of calamiteit, waarbij Opdrachtgever aantoonbaar in de toekomst niet in staat zal zijn om de opleiding/cursus te vervolgen, dan is (gedeeltelijke) restitutie van door Opdrachtgever betaalde factuurbedragen voor de kosten van een opleiding c.q. cursus mogelijk.

  S&P verlangt in dit geval een bewijs in de vorm van een medische verklaring of anderszins. De (medische) verklaring bevat tenminste de volgende gegevens: 1) de identiteit en hoedanigheid van degene die de verklaring afgeeft, 2) de identiteit van Opdrachtgever, 3) de oorzaak van ongeschiktheid om de opleiding te vervolgen en 4) de vermoedelijke duur van de ongeschiktheid.

  De kosten voor reeds genoten lessen en de kosten van het cursusmateriaal worden niet gerestitueerd.

  7.12 Wanneer Opdrachtgever een cursus gratis heeft gekregen bij de inschrijving voor een opleiding en deze cursus reeds heeft gevolgd, maar de bijbehorende opleiding wordt geannuleerd, dan wordt het reguliere cursusgeld voor deze cursus alsnog in rekening gebracht bij Opdrachtgever. De reguliere annuleringsvoorwaarden gelden alsdan.

  7.13 Bij het niet komen opdagen zonder afmelden van de korter durende opleidingen onder de 3 dagen zul je de opleiding op een ander moment moeten vervolgen. Bij het niet opkomen dagen van deze lesdagen brengen wij €50 in rekening voor de gemaakt kosten en onnodig reserveren van een plekje.

  7.14 Bij een achterstallige betaling kan S&P ervoor kiezen je opleiding niet goed te keuren totdat er betaald is.

  7.15 Indien er een achterstand ontstaat in de betalingen dan is S&P gemachtigd het diploma achter te houden totdat er betaald is.

  7.16 Indien er sprake is van aantoonbare medische redenen/ medische calamiteiten dan dient dit direct bekend te worden gemaakt bij S&P. Dit kan uiterlijk binnen een termijn van 30 dagen. Waarna S&P samen met de opdrachtgever zal kijken naar een passende oplossing. Na 30 dagen behoud S&P het recht dat er geen restitutie zal plaats vinden of kosteloos annuleren of verplaatsen van de opleiding.

  Artikel 8 Verplichtingen van Opdrachtgever

  8.1 Opdrachtgever verbindt zich, zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de Overeenkomst. Opdrachtgever garandeert de juistheid van de aangeleverde gegevens, alsmede dat deze te allen tijde de voor handen zijnde informatie (zoals juiste adressering) compleet, volledig en tijdig aan S&P overlegt.

  8.2 Opdrachtgever is gehouden wijziging van contact- en overige gegevens, als ook een eventuele wijziging van rechtsvorm onmiddellijk schriftelijk aan S&P kenbaar te maken.

  8.3 Indien Opdrachtgever niet of niet volledig aan zijn verplichtingen jegens S&P voldoet, is deze gerechtigd haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten dan wel de Overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Opdrachtgever dient dan de tot dat moment door S&P gemaakte kosten, doch tenminste hetgeen is overeengekomen, aan S&P te voldoen.

  8.4 De opdrachtgever dient 70% aanwezigheid te hebben bij de opleidingen fitnesstrainer A, fitnesstrainer B en NASM, waarbij bij minimaal twee van de praktijklessen de aanwezigheid verplicht is. Indien dit niet het geval is en de opdrachtgever casu quo de deelnemer en zakt voor het theorie of praktijk-examen dan komen de kosten van het her-examenkosten voor rekening van de Opdrachtgever.

  Indien er sprake is van een pakket, waarin de modules fitnesstrainer A en fitnesstrainer B zijn opgenomen dan dient de module fitnesstrainer B bij de eerstvolgende mogelijkheid te worden aangevangen op dezelfde locatie waarin de module fitnesstrainer A is gevolgd.

  8.5 Zolang de Opdrachtgever het recht op herroeping en/of ontbinding heeft, zoals omschreven in artikel 7.1, zal de Opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het eventueel al toegezonden cursusmateriaal en de verpakking. Hij zal slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het toegezonden materiaal vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij dat de Opdrachtgever de toegezonden materialen mag bekijken zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

  8.6 Ingeval van een herroepping als bedoeld in dit artikel 7.1 casu quo een annulering minimaal 14 dagen voor de aanvang van de cursus/opleiding is de Opdrachtgever verplicht om eventueel reeds ontvangen en/of reeds verzonden cursusmateriaal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na deze melding tot herroeping casu quo de annulering aan S&P, onbeschadigd en voorzoveel mogelijk in originele staat en verpakking, te retourneren op dezelfde wijze als S&P dit cursusmateriaal aan de Opdrachtgever heeft verzonden en conform de door S&P verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De kosten van retourneren zijn voor rekening van de Opdrachtgever ook in het geval de Opdrachtgever de overeenkomst herroept gedurende de in artikel 7.1 bedoelde termijn.

  8.7 Indien het cursusmateriaal niet in originele staat (de behandeling van het toegezonden cursusmateriaal is verder gegaan dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen) wordt geretourneerd danwel indien het cursusmateriaal niet (tijdig) wordt geretourneerd, is de Opdrachtgever de kosten van dit cursusmateriaal aan S&P verschuldigd.

  8.8 Indien de Opdrachtgever casu quo de Deelnemer een cursusdag mist, dan heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid:

  - om de cursus te vervolgen, in welk geval er geen diploma zal worden afgegeven, danwel

  - om de cursusdag binnen een redelijke termijn in te halen, in welk geval door S&P vijf en veertig euro (€ 45,--) bij de Opdrachtgever in rekening wordt gebracht.

  De in dit artikellid opgenomen regeling geldt niet voor de opleidingen fitnesstrainer A, fitnesstrainer B en NASM, bij deze opleidingen bestaat er geen mogelijkheid om gemiste cursusdagen in te halen.

  Artikel 9 Uitvoering van de Overeenkomst

  9.1 S&P bepaalt de wijze waarop en door welk persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt. S&P is bevoegd de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren.

  9.2 S&P zal bij de uitvoering van de Overeenkomst de meeste zorgvuldigheid in acht nemen.

  9.3 S&P heeft ten aanzien van deze diensten uitsluitend een inspanningsverplichting en is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen nimmer aansprakelijk voor het behalen of uitblijven van een bepaald resultaat.

  9.4 S&P streeft ernaar om het desbetreffende cursusmateriaal op de eerste lesdag te verstrekken aan de Opdrachtgever casu quo de deelnemer. Indien dit niet mogelijk is, zal het cursusmateriaal op een andere wijze of tijdstip verstrekt worden.

  9.5 In het geval van ziekte of verhindering van een docent zal S&P– voor zover mogelijk- zorgdragen voor gelijkwaardige vervanging. Indien dit niet mogelijk is, zal S&P

  Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en zal zij een nieuwe datum inplannen waarop de gemiste lesdag gevolgd kan worden. Hier zullen geen kosten voor in rekening gebracht worden.

  9.5 De betaling voor deelname aan opleidingen c.q. cursussen dient tijdig conform afspraak plaats te vinden. Wanneer Opdrachtgever in gebreke of in verzuim blijft, dan is S&P gerechtigd om de toegang van Opdrachtgever tot de online leeromgeving, lessen en/of examens te weigeren. Bovendien is S&P gerechtigd om de (docent)begeleiding stop te zetten en behoudt S&P zich het recht om de voor Opdrachtgever gereserveerde cursusplek vrij te geven.

  9.6 S&P behoudt zich het recht voor om de Opdrachtgever of de deelnemer in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen van de opleiding. De recht komt S&P toe jegens de Opdrachtgever of deelnemer die zich volgens maatschappelijke normen asociaal, agressief en/of gewelddadig gedraagt. S&P is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van deze weigering, schorsing en/of verwijdering, tenzij de hierna genoemde rechter in rechte vaststelt dat deze handeling door S&P onterecht was.

  9.7 Indien er sprake is van een bijzondere omstandigheid ten gevolge waarvan het op grond van overheidsregels niet mogelijk is om aan de gehele cursusgroep op de overeengekomen data en locatie les te geven dan heeft S&P het recht, indien zij dit wenst en zij van mening is dat dit de kwaliteit van de cursus niet teveel aantast, om (een deel van) de lessen in online-vorm aan te bieden en/of de cursusgroep te splitsen en/of de volgorde van de lessen aan te passen.

  9.8 De opdrachtgever dient de opleidingen binnen een termijn van 1 jaar te hebben afgerond als het gaat om A,B of NASM in het pakket en losse modules. Zit de Health Coach of Exercise for Health Specialist in het pakket dan maximaal 2 jaar. Na deze datum behoud S&P het recht opdrachtgever niet meer te plaatsen binnen opleidingen tenzij samen anders is overeengekomen.

  Artikel 10 Geheimhouding / Intellectueel eigendom

  10.1 S&P alsmede de door haar ingeschakelde derden, zijn, tenzij er een wettelijke plicht tot bekendmaking is, verplicht tot geheimhouding tegenover derden en zich te conformeren aan de geldende privacywetgeving.

  10.2 S&P alsmede de door haar ingeschakelde derden, zijn niet gerechtigd de informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

  10.3 Opdrachtgever is verplicht om de door S&P aan hem of haar verstrekte informatie geheim te houden en niet aan derden over te dragen of ter beschikking te stellen.

  10.4 Alle intellectuele eigendomsrechten op het door S&P geproduceerd cursusmateriaal blijven ongeacht de vorm waarin dit geleverd is (in print, digitaal of welke andere vorm dan ook) te allen tijde bij S&P.

  10.5 Gebruik van het door S&P geproduceerd cursusmateriaal is uitsluitend toegestaan voor eigen studie door de Opdrachtgever casu quo de deelnemer.

  10.6 Het is niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van S&P, de inhoud van het door S&P verstrekte lesmateriaal, adviezen of andere van S&P afkomstige gegevens of (producten van) door haar verrichte werkzaamheden, aan derden te verveelvoudigen, te verstrekken of bekend te maken, ongeacht op welke wijze en of dat direct of indirect gebeurt.

  10.7 Indien de Opdrachtgever casu quo de in artikel 10.5 bedoelde deelnemer, een van de in dit artikel genoemde bepalingen overtreedt, verbeurt de Opdrachtgever bij iedere overtreding een boete van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,--) ten behoeve van S&P, onverminderd het recht van S&P tot vergoeding van de door haar geleden schade.

  Artikel 11 Honorarium

  11.1 Het honorarium van S&P is niet afhankelijk van de uitkomst van de Overeenkomst en/of het slagen voor een examen.

  11.2 S&P is bevoegd de tarieven te wijzigen gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Een maand voorafgaand aan de nieuwe tarieven zal S&P Opdrachtgever van de wijzigingen op de hoogte stellen.

  11.3 Indien de wijziging een verhoging inhoudt van 10% of meer, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Dit recht vervalt indien Opdrachtgever het niet binnen één maand na kennisgeving als bedoeld in artikel 11.2 van de Algemene Voorwaarden schriftelijk heeft ingeroepen. Bij een ontbinding door Opdrachtgever op de wijze als in dit lid beschreven wordt de ontbinding afgewikkeld conform het tarief dat Opdrachtgever verschuldigd was voordat de tariefswijziging plaatsvond. Indien een dergelijke (of hogere) verhoging het gevolg is van een overheidsmaatregel, heeft Opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

  Artikel 12 Betaling

  12.1 Indien het bepaalde in artikel 12.4 niet van toepassing is, dient de betaling van het gefactureerde bedrag te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum danwel - indien dit eerder is – uiterlijk twee dagen vóór de aanvang van de opleiding c.q. cursus.

  12.2 Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta zonder verrekening, korting of opschorting uit welke hoofde dan ook.

  12.3 S&P heeft te allen tijde het recht om de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever te onderzoeken en naar aanleiding van dit onderzoek de overeenkomst kosteloos te beëindigen, hetgeen de Opdrachtgever door S&P zo spoedig mogelijk zal worden medegedeeld.

  12.4 Indien S&P hiermee instemt, kan het gefactureerde bedrag in termijnen worden voldaan mits de betalingen via automatische incasso worden voldaan.

  12.5 Indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn het volledig verschuldigde (termijn)bedrag heeft voldaan, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de Opdrachtgever de dan geldende wettelijke rente verschuldigd. De wettelijke rente wordt berekend tot en met de dag dat het volledige openstaande bedrag is voldaan.

  12.6 In geval opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen, dan is Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:

  -- Wanneer opdrachtgever in gebreke van betaling blijft heeft S&P het recht om administratiekosten in rekening te brengen. Vanaf de herinnering is dit €12,50 vanaf de tweede €25 en vanaf de derde €35. Wanneer de betaling uit handen is gegeven kan men totdat er is betaald geen opleiding volgen.

  -- voor zover Opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt S&P aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door Opdrachtgever wordt voldaan;

  -- voor zover Opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt S&P aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan vijftien procent (15%) van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van eenhonderd vijftig euro (€ 150,00) voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur of termijnbedrag.

  12.7 Indien Opdrachtgever twee keer niet zijn afgesproken betalingsverplichtingen terzake van een cursus of opleiding voldoet (factuur of incasso), dan behoudt S&P zich het recht voor om het volledige (resterende) factuurbedrag direct in rekening te brengen door middel van een eenmalige factuur of incasso.

  12.8 De door de Opdrachtgever gedane betalingen worden door S&P eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langste openstaan, ondanks eventuele andersluidende omschrijvingen bij de betaling.

  Artikel 13 In dienst nemen

  13.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om gedurende 12 maanden na beëindiging van de Overeenkomst medewerkers van S&P in dienst te nemen of met hen een Overeenkomst of daarop gelijkende overeenkomst dan wel constructie aan te gaan. Indien Opdrachtgever in strijd met dit beding handelt, is deze een direct opeisbare, niet voor matiging vatbare boete van € 5.000,00 per incident verschuldigd, onverminderd het recht van S&P tot vergoeding van de door haar geleden schade.

  Artikel 14 Aansprakelijkheid

  14.1 S&P is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever casu quo de deelnemer haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst niet of niet-behoorlijk nakomt.

  S&P is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden.

  14.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door S&P.

  14.3 De aansprakelijkheid van S&P is beperkt tot de vergoeding van de directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Overeenkomst. Deze aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van S&P voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door S&P uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Onder directe schade wordt – onder meer – verstaan: de gemaakte redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade; de gemaakte redelijke kosten om de prestatie van S&P aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en de gemaakte redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade.

  14.4 Als, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering - zoals bedoeld in artikel 14.3- overgaat, is de aansprakelijkheid van S&P beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Overeenkomst in rekening gebrachte honorarium.

  14.5 Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één (1) toerekenbare tekortkoming.

  14.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van S&P.

  14.7. Opdrachtgever is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. S&P heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering.

  14.8 Opdrachtgever vrijwaart S&P voor aanspraken van derden, volgend uit het verrichten van handelingen voortvloeiend uit de overeenkomst en stelt S&P in voorkomende gevallen schadeloos.

  14.9 De afgesproken en door S&P gemelde data ter zake door haar uit te voeren werkzaamheden zijn streefdata. Bij overschrijding van die streefdata is S&P dan ook nimmer aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schade.

  Artikel 15 Examen

  15.1 Door middel van het invullen van het inschrijfformulier schrijft Opdrachtgever casu quo de deelnemer zich direct in voor de bijbehorende examens en de kosten voor de desbetreffende opleiding Fit!Vak/NL Actief/EREPS.

  15.2 Voor het theorie-examen voor de desbetreffende opleiding Fit!Vak/NL Actief /EREPS worden de data online verstrekt. Indien – ongeacht de reden – Opdrachtgever de eerste examenmogelijkheid niet kan bijwonen, komt de eerste examenkans te vervallen en kan Opdrachtgever casu quo de deelnemer alleen nog kosteloos deelnemen aan het eerstvolgende herkansing examen. Voor elke volgende herkansing worden kosten in rekening gebracht, zijnde € 50 voor het theorie-examen en €175,00 voor het praktijkexamen.

  Het bepaalde in dit artikel geldt niet voor examens EREPS (level 5) en NASM, waarvoor in artikel 15.7 en 15.8 een afwijkende regel is opgenomen

  15.3 Wanneer Opdrachtgever casu quo de deelnemer na aanvang of tijdens de duur van de opleiding, zijn/haar deelname beëindigt of anderszins niet deelneemt, heeft Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling van het examengeld.

  15.4 Tot 14 dagen voor aanvang van het theorie- en of het praktijkexamen, kan schriftelijk, hetzij per post of per e-mail één keer, kosteloos, worden afgezien van het ingeplande examen.

  15.5 Er kan geen annulering minder dan 14 dagen voor aanvang van het theorie- en/of het praktijkexamen plaatsvinden en er vindt alsdan ook geen teruggave van examengelden plaats. Wanneer Opdrachtgever binnen laatstbedoelde termijn het examen wenst uit te stellen worden herkansing kosten in rekening gebracht.

  15.6 Indien Opdrachtgever casu quo de deelnemer niet voldoet aan de door Fit!Vak/NL Actief opgestelde eisen aangaande het examenreglement van het praktijkexamen, dan S&P zich het recht om de gemaakte kosten in deze te verhalen op Opdrachtgever.

  15.7 Indien er herkansingen nodig zijn voor Examens EREPS (level 5) dan zijn de herkansing kosten €50 voor een theorie-examen en €175 voor een praktijk-examen.

  15.8 Indien er herkansingen nodig zijn voor NASM dan kun je tot 3x van het al betaalde examengeld herkansen voor het theorie examen. De herkansing voor de casus kost €75 per herexamen en het praktijkexamen €175.

  15.9 Opleidingsdagen die niet worden gevolgd van de Master in Club/studio management kunnen later niet worden ingehaald. Het online volgen van deze module is mogelijk via een aanvraag om deze stof toch eigen te maken.

  15.10 Voor de examens van de Master in Club/studiomanagement gelden dezelfde voorwaarden als bij punt 15.2.

  Artikel 16 Overmacht

  16.1 S&P is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van S&P opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door S&P niet mogelijk is langer duurt dan zes maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

  16.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van S&P onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst door S&P blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, pandemie, epidemie, uitbraak (voorbeelden: COVID-19, SARS, Vogelgriep, Q-koorts, Gekke koeienziekte), werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen binnen het bedrijf van S&P of diens leveranciers.

  16.3 Indien S&P bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

  Artikel 17 Klachten

  17.1 Indien Opdrachtgever om welke reden dan ook niet geheel tevreden is over de dienstverlening van S&P, kan men dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@sportpeople.nl onder vermelding van de aard van de klacht.

  17.2 Na ontvangst neemt S&P binnen tien werkdagen contact op met Opdrachtgever. Het streven is om de klacht binnen twee werkdagen af te handelen.

  18.3 Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen wegens klachten als in dit artikel bedoeld.

  Artikel 18 Diversen

  18.1 Op alle overeenkomsten waarop de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  18.2 Alle geschillen die mochten ontstaan uit de Overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij S&P de voorkeur geeft aan een andere bevoegde rechter.

  18.3 De Algemene Voorwaarden kunnen door S&P worden gewijzigd. Bekendmaking van de nieuwe Algemene Voorwaarden zal geschieden middels publicatie op de website van S&P en/of middels een persoonlijke kennisgeving aan de Opdrachtgever.

  Versie 8 januari 2021

  Sport & People Beoordeling door klanten: 9/10 - 12 beoordelingen