Algemene voorwaarden

Sport&People

Postbus 23051 3001 KB Rotterdam

info@sport-people.nl – 0853032812

Artikel 1. Definities

In deze leveringsvoorwaarden voor cursisten wordt verstaan onder: Sport&People, te dezen vertegenwoordig door de heer M.W. de Jong hierna te noemen: ‘S&P’;

Artikel 2. Orderbevestigingen

 1. Alle cursisten ontvangen maximaal binnen 2 weken na inschrijving een schriftelijke bevestiging van deelname aan de cursus. Hierbij zitten tevens de examenkosten van 250,- euro die na ontvangst van de factuur binnen twee weken moet zijn voldaan.
 2. De cursist heeft de mogelijkheid tot 14 dagen na inschrijving schriftelijk af te zien van de cursus. Hier worden geen extra kosten voor berekend. Na 14 dagen is de ingeschreven cursist verplicht het totale cursusbedrag te voldoen.

Artikel 3. Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering in de door ons aangestelde fitnessclubs.
 2. Tenzij anders overeengekomen, gaat de cursus door bij minimaal 10 deelnemers per cursus per locatie. Bij te weinig cursisten wordt de cursus verschoven naar een ander tijdstip, of andere locatie. De cursusgelden blijven staan. Het retourneren van het cursusgeld is van toepassing wanneer de cursus helemaal niet meer zal plaats vinden.

Artikel. 4 Garantie

 1. S&P garandeert een gediplomeerde docent op locatie en cursusmateriaal per deelnemer.
 2. S&P garandeert elke cursist de mogelijkheid tot het mee doen aan een examen voor zijn of haar cursus, mits volledige cursusgelden worden voldaan, inclusief de examenkosten.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door S&P geleverde zaken blijven het eigendom van S&P totdat de cursist alle navolgende verplichtingen uit alle met S&P gesloten betalingsovereenkomsten is nagekomen.

Artikel 6. Gebreken & klachten

 1. De cursist dient klachten te melden via het e-mailadres van S&P of direct bij de docent. Het mailadres dat hierbij gebruikt wordt is info@sport-people.nl. Bij een klacht wordt er uiterlijk binnen 4 weken gereageerd, en wordt het vertrouwelijk afgehandeld. Alles klachten worden voor de duur van 1 jaar bewaard.

Artikel 7. Stage

De cursist is ten allen tijden zelf verantwoordelijk voor het vinden van een geschikt stageadres.

Artikel 8. Gedragsvoorwaarden

 1. Alle cursisten dienen zich te houden aan de gedragsregels van de cursuslocatie en de docent. De betreffende regels worden verdeeld en besproken bij de eerste ontmoeting op de cursuslocatie. Bij aantoonbaar onbehoorlijk gedrag behoudt S&P het recht de cursist hier op aan te spreken en- of te ontslaan uit de cursus.

Artikel 9. Betaling

 1. Alle door S&P uitgebrachte facturen dienen worden betaald in de daarvoor opgestelde termijnen.

Optie 1. eenmalige overboeking

Optie 2. Een betalingstermijn van 7 dagen, betalen in 2 maandelijkse termijnen. (50% per termijn).

Optie 3. Een betalingstermijn van 7 dagen, betalen in 3 of meer maandelijkse termijnen met een max van 10.

De eerste factuur, zowel bij een eenmalige overboeking als in termijnen wordt twee weken voor aanvang van de cursus opgestuurd. Hierdoor is op de dag van de start van de cursus het volledige cursusgeld, of de eerste termijn voldaan.

 1. Examenkosten dienen voor aanvang van de cursus te zijn betaald. De kosten van een examen zijn €250,- euro. Deze worden direct zoals bij het punt orderbevestigingen omschreven, met de schriftelijke bevestiging opgestuurd.
 2. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 10. Incassokosten

 1. Is de cursist in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van cursist.

Artikel 11. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze leveringsvoorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop S&P geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor S&P niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen bij S&P daaronder begrepen.

Artikel 12. Geschillenbeslechting

 1. De rechter in de woonplaats van S&P is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft S&P bevoegd de cursist te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.

Artikel 13. Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen S&P en de cursist is Nederlands recht van toepassing.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam