Algemene Voorwaarden
M. Ventures B.V. (Sport&People)                     

 Artikel 1 Definities

1.1  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft;
  • Opdrachtnemer / S&P: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid M. Ventures B.V.;
  • Overeenkomst: een overeenkomst tot geven van cursussen, opleidingen, trainingen danwel workshops in de ruimste zins des woords
  • Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden;
  • Website: de website van S&P www.sport-people.nl.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en alle daarmee verband houdende verrichte of te verrichten werkzaamheden van S&P. Zij zijn tevens van toepassing op aanvullende- en vervolgopdrachten tussen S&P en Opdrachtgever.

2.2 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing op overeenkomsten tussen Opdrachtgever en S&P.

2.3  Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen S&P en Opdrachtgever zijn overeengekomen.    

2.4 Wanneer Opdrachtgever zich inschrijft via de Website, gaat Opdrachtgever akkoord met de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden worden tevens beschikbaar gesteld op de Website en worden op verzoek aan Opdrachtgever verstrekt dan wel worden gelijk met het inschrijf­formulier aan Opdrachtgever overhandigd.

 Artikel 3 Aanbiedingen

3.1  Alle aanbiedingen van S&P, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend. Tenzij anders schriftelijk bepaald gelden zij slechts als een uitnodiging tot het plaatsen en/of verstrekken van een opdracht en zijn ze slechts geldig tot 14 kalenderdagen na dagtekening.    

3.2 Tenzij schriftelijk anders bepaald zijn alle in de Algemene Voorwaarden, offertes, bevestigingen genoemde bedragen in euro’s inclusief omzetbelasting (btw) in het geval van een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf en exclusief omzetbelasting in het geval van alle anderen.    

Artikel 4 Inschrijving en Totstandkoming overeenkomst

4.1  De inschrijving dient te worden gedaan door middel van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier zoals uitgereikt door S&P danwel indien de inschrijving middels het digitale aanmeldformulier geschiedt via de Website door middel van verzending van de aanmelding, waarbij Opdrachtgever tevens heeft aangegeven de algemene voorwaarden te accepteren. 

4.2  De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat door S&P en Opdrachtgever een opdracht is ondertekend en de documenten waaruit deze ondertekeningen blijken in bezit van S&P zijn gekomen.

4.3  De Overeenkomst geldt voor de totale studieduur van een opleiding c.q. cursus, inclusief de eventuele herexamens. 

4.4  Indien Opdrachtgever een vennootschap onder firma of maatschap is, of indien de Overeenkomst met meerdere Opdrachtgevers is aangegaan, zijn de afzonderlijke vennoten respectievelijk maten en Opdrachtgevers voor tekortkomingen voortvloeiend uit de Overeenkomst hoofdelijk aan­sprakelijk jegens S&P.

4.5  Opdrachten worden uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever uitgevoerd. Derden zullen aan (de inhoud van) de door S&P verrichte werkzaamheden geen rechten of aanspraken jegens S&P kunnen ontlenen.

 Artikel 5 De opdracht

5.1  De opdracht omvat de opleiding c.q. cursus waarvoor Opdrachtgever zich inschrijft inclusief het lesmateriaal en de aan de opleiding c.q. cursus verbonden opleidingsdagen en examens.

 Artikel 6 Verplaatsing / annulering door S&P

6.1  Registratie en plaatsing van de deelnemers geschiedt in volgorde van ontvangst van het aanmel­dings­formulier door S&P.

6.2  S&P heeft het recht om bij te veel inschrijvingen de aanmelder te verplaatsen naar een volgende opleidings- c.q. cursusdatum. In het geval van een opleiding vindt daarover eerst overleg met Opdrachtgever plaats.          

6.3 S&P mag een opleiding c.q. cursus afgelasten indien er onvoldoende inschrijvingen zijn. Een opleiding c.q. cursus zal van start gaan bij minimaal 6 betalende Opdrachtgevers, tenzij anders is besloten door S&P. De Opdrachtgever ontvangt minimaal 3 dagen voor aanvang bericht indien een opleiding c.q. cursus geen doorgang zal vinden.    

6.4  S&P is gerechtigd een opleiding c.q. cursus te annuleren, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, in het geval van een te gering aantal Opdrachtgevers, door ziekte van de Opdrachtgevers of docenten, trainers, instructeurs, en/of in het geval dat de samenstelling van de groep Opdrachtgevers, naar haar inzicht, afbreuk zal doen aan de beoogde kwaliteit van haar dienstverlening, maar ook in het geval van artikel 6.3 van de Algemene Voorwaarden.

6.5 Indien het aantal deelnemers daartoe naar het oordeel van S&P aanleiding geeft, is zij gerechtigd de opleiding c.q. cursus of examen te combineren met één of meerdere andere opleidingen c.q. cursussen, of deze op een latere datum of later tijdstip te laten plaatsvinden. Indien en voor zover zij hiertoe besluit over te gaan, bestaat geen recht op restitutie dan wel vermindering van de overeengekomen vergoeding van opleidings-, of cursuskosten.     

6.6  Indien een opleiding c.q. cursus door S&P wordt geannuleerd, krijgt Opdrachtgever daarover ten spoedigste bericht en wordt het gefactureerde bedrag geretourneerd, dan wel indien Opdracht­gever zich inschrijft of heeft ingeschreven voor een andere opleiding, verrekend met het daarvoor te factureren bedrag.

 Artikel 7 Verplaatsing / annulering door Opdrachtgever

7.1  Opdrachtgever heeft het recht om binnen 14 dagen na inschrijfdatum de inschrijving voor de betreffende opleiding c.q. cursus kosteloos te annuleren. Dit kan alleen vóór aanvang van de cursus of opleiding en alleen indien nog geen lessen gevolgd zijn. De annulering kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail (info@sport-people.nl) plaatsvinden. Als moment van ontvangst van de annulering geldt in het geval van een brief: de datum van poststempel en bij een e-mail: de verzenddatum van de betreffende e-mail. De annulering is pas definitief als deze door S&P per e-mail bevestigd is. Bij annulering ná 14 dagen na de inschrijfdatum, of bij annulering na aanvangs­datum van de opleiding c.q. cursus is de opdrachtgever annuleringskosten verschuldigd zoals omschreven in artikel 7.2 van de Algemene Voorwaarden.

7.2  Indien en zodra opdrachtgever/deelnemer de inschrijving voor een opleiding c.q. cursus ná 14 dagen na de inschrijfdatum of na aanvangsdatum van de opleiding c.q. cursus annuleert, dan is opdrachtgever/deelnemer aan S&P (een gedeelte van (70% van de opleidingskosten, in dien van toepassing incl examenkosten €250) het door S&P te factureren of gefactureerde bedrag – inclusief examengeld indien zulks van toepassing is – verschuldigd. Het verschuldigde bedrag bedraagt: - 70% van het te factureren of gefactureerde bedrag.  Zodra de opdrachtgever/deelnemer 4 lesdagen van zijn fitnesstrainer A of 2 lesdagen van zijn fitnesstrainer B programma (alleen geldig bij een los afgenomen opleiding, niet bij een personal trainer pakket) heeft bijgewoond of aangeboden heeft gekregen en toch wilt stoppen dan dient het volledige lesgeld van het betreffende onderdeel te worden voldaan. 

Indien er wordt geannuleerd tussen de 30 en 14 dagen voor aanvang van de opleiding / cursus zit;  dan dient de opdrachtgever/deelnemer - 50% van het nog te factureren of gefactureerde bedrag te betalen. 

Indien er wordt geannuleerd meer dan 30 dagen voor aanvang van de opleiding / cursus zit;  dan dient de opdrachtgever - 30% van het te factureren of gefactureerde bedrag te worden voldaan.      

7.3  Indien en zodra Opdrachtgever meerdere opleidingen c.q. cursussen van S&P afneemt (een pakket), dan is Opdrachtgever voor iedere volgende opleiding c.q. cursus van het pakket, waarmee niet wordt gestart, 30% verschuldigd van de prijs van de betreffende opleiding c.q. cursus, een eventuele verstrekte (pakket)korting daarbij buiten beschouwing gelaten.       

7.4  Indien en zodra Opdrachtgever meerdere opleidingen c.q. cursussen van S&P afneemt (een pakket), dan wordt tevens de mogelijkheid geboden om 1 keer de onderdelen van het pakket te ver­plaatsen naar een later moment (en dient dit binnen 28 dagen voor aanvang start opleiding door te geven i.v.m. de planning), zulks met inachtneming van de overeengekomen looptijd. Artikel 7.6 van de Algemene Voorwaarden is overeenkomstig van toepassing. S&P biedt de mogelijkheid om de onderdelen, waarmee nog niet is gestart, over te laten nemen door iemand anders. Opdracht­gever blijft in dit geval hoofdelijk aansprakelijk voor de financiële verplichtingen naar S&P.

7.5  In het geval van annulering van een opleiding c.q. cursus door Opdrachtgever dienen de reeds ont­vangen cursusmaterialen binnen 14 dagen na datum van annulering onbeschadigd en aan­getekend door Opdrachtgever teruggestuurd te worden naar S&P. Het risico voor het ver­zenden ligt bij Opdrachtgever. Eventuele beschadigingen komen voor rekening van Opdracht­gever, alsmede de directe kosten voor het terugzenden. Indien de cursusmaterialen binnen 14 dagen niet retour zijn gekomen, worden deze in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

7.6 Indien de opdrachtgever besluit geen theorie / praktijk- examen te volgen, maar wel is ingeroosterd dan zijn er extra kosten (45 euro). Deze kosten worden extra gefactureerd. 

7.7  In geval van annulering door Opdrachtgever na aanvang van de opleiding c.q. cursus wordt Opdrachtgever de mogelijkheid geboden om (het vervolg van) de opleiding c.q. cursus te verplaatsen naar een andere datum of locatie. De verplaatsing is op basis van beschikbaarheid en de beslissing hierover ligt uitsluitend bij S&P. Voor deze verplaatsing naar een andere datum of locatie wordt € 50,00 administratiekosten in rekening gebracht bij Opdrachtgever. De bestaande betalingsverplichting zoals vermeld in de (oorspronkelijke) factuur blijft ongewijzigd van kracht.           

7.8  Indien Opdrachtgever na een annulering kiest voor het verplaatsen van de opleiding/cursus naar een nieuw tijdstip (eerst volgende startdata) en vervolgens deze verplaatsing opnieuw annuleert, dan gelden de voorwaarden zoals ze genoemd zijn in artikel 7.1 en 7.2 van de Algemene Voorwaarden, waarbij het uitgangspunt is dat de annulering van de eerste inschrijving leidend is.       

7.9  Indien de annulering van de Overeenkomst het directe gevolg is van een ziekte of calamiteit bij Opdrachtgever biedt S&P de mogelijkheid de opleiding c.q. cursus op een later moment te vervolgen. Een andere mogelijkheid is dat Opdrachtgever zich laat vervangen door iemand anders. Indien de annulering van de Overeenkomst het directe gevolg is van een ernstige ziekte of calamiteit, waarbij Opdrachtgever aantoonbaar in de toekomst niet in staat zal zijn om de opleiding/cursus te vervolgen, dan is restitutie van door Opdrachtgever betaalde factuurbedragen voor de kosten van een opleiding c.q. cursus mogelijk. S&P verlangt in dit geval een bewijs in de vorm van een medische verklaring of anderszins. De (medische) verklaring bevat tenminste de volgende gegevens: 1) de identiteit en hoedanigheid van degene die de verklaring afgeeft, 2) de identiteit van Opdrachtgever, 3) de oorzaak van ongeschiktheid om de opleiding te vervolgen en 4) de vermoedelijke duur van de ongeschiktheid. De kosten voor reeds genoten lessen en cursusmateriaal worden niet gerestitueerd.           

7.10  Wanneer Opdrachtgever een cursus gratis heeft gekregen bij de inschrijving voor een opleiding en deze cursus reeds heeft gevolgd, maar de bijbehorende opleiding wordt geannuleerd, dan wordt het reguliere cursusgeld voor deze cursus alsnog in rekening gebracht bij Opdrachtgever. De reguliere annuleringsvoorwaarden gelden alsdan.

7.11     De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.

 Artikel 8 Verplichtingen van Opdrachtgever

8.1  Opdrachtgever verbindt zich, zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de Overeenkomst. Opdrachtgever garandeert de juistheid van de aangeleverde gegevens, alsmede dat deze te allen tijde de voor handen zijnde informatie (zoals juiste adressering) compleet, volledig en tijdig aan S&P overlegt.           

8.2  Opdrachtgever is gehouden wijziging van contact- en overige gegevens, als ook een eventuele wijziging van rechtsvorm onmiddellijk schriftelijk aan S&P kenbaar te maken.

8.3  Indien Opdrachtgever niet of niet volledig aan zijn verplichtingen jegens S&P voldoet, is deze gerechtigd haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten dan wel de Overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Opdrachtgever dient dan de tot dat moment door S&P gemaakte kosten, doch tenminste hetgeen is overeengekomen, aan S&P te voldoen.

8.4 De opdrachtgever dient 70% aanwezigheid te hebben bij de opleidingen fitnesstrainer A en B. Waarbij 2 van de praktijklessen verplicht zijn. Zit de cursist onder de 70% en zakt voor het theorie of praktijk-examen dan dienen zei zelf het her-examenkosten (€110) te betalen anders doen wij dit.

 Artikel 9 Uitvoering van de Overeenkomst

9.1  S&P bepaalt de wijze waarop en door welk persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt. S&P is bevoegd de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren.

9.2  S&P zal bij de uitvoering van de Overeenkomst de meeste zorgvuldigheid in acht nemen.

9.3  S&P heeft ten aanzien van deze diensten uitsluitend een inspanningsverplichting en is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen nimmer aansprakelijk voor het behalen of uitblijven van een bepaald resultaat.           

9.4  S&P streeft ernaar om voor de aanvang van een opleiding het desbetreffende cursusmateriaal per post of digitaal te doen toekomen aan Opdrachtgever. Indien dit niet mogelijk is, zal het cursus­materiaal op een andere wijze verstrekt worden.          

9.5  In het geval van ziekte of verhindering van een docent zal S&P– voor zover mogelijk- zorgdragen voor gelijkwaardige vervanging. Indien dit niet mogelijk is, zal S&P Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en zal zij een nieuwe datum inplannen waarop de gemiste lesdag gevolgd kan worden. Hier zullen geen kosten voor in rekening gebracht worden. 

Artikel 10 Geheimhouding / Intellectueel eigendom

10.1     S&P alsmede de door haar ingeschakelde derden, zijn, tenzij er een wettelijke plicht tot bekend­making is, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

10.2     S&P alsmede de door haar ingeschakelde derden, zijn niet gerechtigd de informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

10.3     Opdrachtgever is verplicht om de door S&P aan hem of haar verstrekte informatie geheim te houden en niet aan derden over te dragen of ter beschikking te stellen.

10.4     Het is niet toegestaan de inhoud van het door S&P verstrekte lesmateriaal, adviezen of andere van S&P afkomstige gegevens of (producten van) door haar verrichte werkzaamheden, aan derden te verveelvoudigen, te verstrekken of bekend te maken ongeacht op welke wijze en of dat direct of indirect gebeurt. Per overtreding verbeurt Opdrachtgever een boete van € 2.500,-, onverminderd het recht tot vergoeding van de door S&P geleden schade.

 Artikel 11 Honorarium

11.1     Het honorarium van S&P is niet afhankelijk van de uitkomst van de Overeenkomst.

11.2     S&P is bevoegd de tarieven te wijzigen gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Een maand voorafgaand aan de nieuwe tarieven zal S&P Opdrachtgever van de wijzigingen op de hoogte stellen.

11.3     Indien de wijziging een verhoging inhoudt van 10% of meer, heeft Opdrachtgever het recht de over­eenkomst te ontbinden. Dit recht vervalt indien Opdrachtgever het niet binnen één maand na kennisgeving als bedoeld in artikel 10.2 van de Algemene Voorwaarden schriftelijk heeft inge­roepen. Bij een ontbinding door Opdrachtgever op de wijze als in dit lid beschreven wordt afge­wikkeld conform het tarief dat Opdrachtgever verschuldigd voordat de tariefswijziging plaatsvond. Indien een dergelijke (of hogere) verhoging het gevolg is van een overheidsmaatregel, heeft Opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

 Artikel 12 Betaling

12.1     Betaling van het gefactureerde bedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch in ieder geval vóór aanvang van de opleiding c.q. cursus indien de factuurdatum ligt binnen 14 dagen voor aanvang van de opleiding c.q. cursus, zonder aftrek, korting, opschorting of ver­reke­ning, op de op de factuur aangegeven wijze tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

12.2     Betaling in termijnen is mogelijk onder de navolgende voorwaarden:

a. bedragen boven € 500,- kunnen in 10 termijnen worden voldaan;

b. bedragen boven € 1.000,- kunnen  in 15 termijnen worden voldaan;  

c. betalingen verlopen via automatische incasso door S&P;       

d. incasso van de termijnbedragen vindt gespreid plaats gedurende de looptijd van de Overeen­komst. Uitgangspunt is betaling in maandelijkse termijnen, onder de volgende voor­waarden: de eerste termijn wordt 14 dagen na factuurdatum geïncasseerd, doch in ieder geval 2 dagen vóór aanvang van de opleiding c.q. cursus indien de factuurdatum ligt binnen 14 dagen voor aanvang van de opleiding c.q. cursus. S&P behoudt zich het recht om in dit geval een eenmalige hand­matige overboeking te vragen van de Opdrachtgever;                 

12.3 Indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn heeft betaald danwel niet, niet tijdig of niet volledig aan de in 12.2 van de Algemene Voorwaarden heeft voldaan, is S&P gerechtigd, nadat hij Opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere inge­brekestelling en onverminderd de overige rechten van S&P, vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

12.4 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die S&P maakt door niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, zulks met een minimum van € 150,-, komen ten laste van Opdrachtgever.

12.5 De betaling voor deelname aan opleidingen c.q. cursussen dient vooraf plaats te vinden, tenzij betaling in termijnen is afgesproken. Wanneer Opdrachtgever in gebreke of in verzuim blijft, dan is S&P gerechtigd om de toegang van Opdrachtgever tot de online leeromgeving, lessen en/of examens te weigeren. Bovendien wordt de (docent)begeleiding stopgezet.       

12.6 Indien opdrachtgever niet voldoet aan de betalingsverplichting, dan behoudt S&P zich het recht om de voor Opdrachtgever gereserveerde cursusplek vrij te geven. 

12.7 Betaling van verkorte opleidingen dienen in maximaal 5 termijnen te worden betaald.

12.8 Indien opdrachtgever 2 keer niet zijn afgesproken betalingsverplichtingen voldoet (incasso of factuur), dan behoudt S&P zich het recht om de volledige opleidingskosten direct in rekening te brengen doormiddel van een eenmalig factuur of incasso.

Artikel 13 In dienst nemen

13.1     Het is Opdrachtgever niet toegestaan om gedurende 12 maanden na beëindiging van de Over­eenkomst medewerkers van S&P in dienst te nemen of met hen een Overeenkomst of daarop gelijkende overeenkomst dan wel constructie aan te gaan. Indien Opdrachtgever in strijd met dit beding handelt, is deze een direct opeisbare, niet voor matiging vatbare boete van € 5.000,00 per incident verschuldigd, onverminderd het recht op vergoeding van schade door S&P.

 Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 Tenzij sprake is van opzet of grove schuld wordt door S&P geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook aanvaard. Voor zover enige aansprake­lijkheid toch van toepassing zou zijn, is deze beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van S&P inzake diens verzekering in dat specifieke geval daadwerkelijk uitkeert.

14.2 Opdrachtgever vrijwaart S&P voor aanspraken van derden, volgend uit het verrichten van hande­lingen voortvloeiend uit de overeenkomst en stelt S&P in voorkomende gevallen schadeloos.

14.3 S&P is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden.     

14.4 De afgesproken en door S&P gemelde data ter zake door haar uit te voeren werkzaamheden zijn streefdata. Bij overschrijding van die streef­data is S&P dan ook nimmer aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schade.

 Artikel 15 Examens

15.1 Door middel van het invullen van het inschrijfformulier schrijft Opdrachtgever zich direct in voor de bijbehorende examens en de kosten voor de desbetreffende opleiding Fit!Vak/NL Actief.

15.2 Voor het theorie-examen voor de desbetreffende opleiding Fit!Vak/NL Actief worden de data online verstrekt. Indien – ongeacht de reden – Opdrachtgever de eerste examenmogelijkheid niet kan bijwonen, komt de eerste examenkans te vervallen en kan Opdrachtgever alleen nog kosteloos deelnemen aan het eerstvolgende herkansingsexamen. Voor elke volgende herkansing worden kosten in rekening gebracht, zijnde € 50,- voor het theorie-examen en € 175,00 voor het praktijk­examen.

15.3 Wanneer Opdrachtgever na aanvang of tijdens de duur van de opleiding, zijn/haar deelname beëindigt of anderszins niet deelneemt, heeft Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling van het examengeld.           

15.4 Tot 14 dagen voor aanvang van het theorie- en of het praktijkexamen, kan schriftelijk, hetzij per post of per e-mail 1 keer kosteloos, worden afgezien van het ingeplande examen. 

15.5 Minder dan 14 dagen voor aanvang van het theorie- en/of het praktijkexamen, kan er niet meer geannuleerd worden en vindt geen teruggave van examengelden plaats. Wanneer Opdrachtgever het examen wenst uit te stellen worden herkansingskosten in rekening gebracht.         

15.6 Indien Opdrachtgever niet voldoet aan de door Fit!Vak/NL Actief opgestelde eisen aangaande het examenreglement van het praktijkexamen, dan S&P zich het recht om de gemaakte kosten in deze te verhalen op Opdrachtgever.

15.7 Examens EREPS (level 5). Indien er herkansingen nodig zijn dan zijn de herkansingskosten €200 voor een theorie-examen en €200 voor een praktijk-examen. 

 Artikel 16 Klachten

16.1 Indien Opdrachtgever om welke reden dan ook niet geheel tevreden is over onze dienstverlening, kan men dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@sport-people.nl onder vermelding van de aard van de klacht.

16.2 Na ontvangst neemt S&P binnen tien werkdagen contact op met Opdrachtgever. Het streven is om de klacht binnen twee werkdagen af te handelen.    

16.3 Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen wegens klachten als artikel 16.1 van de Algemene Voorwaarden bedoeld.    

Artikel 17 Diversen

17.1 Op alle overeenkomsten waarop de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.    

17.2     Alle geschillen die mochten ontstaan uit de Overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij S&P de voorkeur geeft aan een andere bevoegde rechter.

17.3 Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Opdrachtgever en S&P in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen. 

Beoordeling door klanten: 8.9/10 - 7 beoordelingen