Algemene voorwaarden

Opleidingsinstituut Sport&People (M Ventures B.V.)

Postbus 23051 3001 KB Rotterdam

info@sport-people.nl – 0853032812

Artikel 1. Definities

In deze leveringsvoorwaarden voor deelnemers wordt verstaan onder: Sport&People, te dezen vertegenwoordig door de heer M.W. de Jong hierna te noemen: ‘S&P’;

Artikel 2. Orderbevestigingen

 1. Alle deelnemers ontvangen maximaal binnen 2 weken na inschrijving een schriftelijke bevestiging van deelname aan de opleiding. 
 2. De deelnemer heeft de mogelijkheid tot 14 dagen na inschrijving schriftelijk af te zien van de opleiding. Hier worden geen extra kosten voor berekend. Na 14 dagen is de ingeschreven deelnemer verplicht het totale opleidingsbedrag te voldoen.

Artikel 3. Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering in de door ons aangestelde fitnessclubs.
 2. Tenzij anders overeengekomen, gaat de opleiding door bij minimaal 10 deelnemers per opleiding per locatie. Bij te weinig deelnemers wordt de opleiding verschoven naar een ander tijdstip, of andere locatie. De opleidingsgelden blijven staan. Het retourneren van het opleidingsgeld is van toepassing wanneer de opleiding helemaal niet meer zal plaats vinden.

Artikel. 4 Garantie

 1. S&P garandeert een gediplomeerde docent op locatie en opleidingsmateriaal per deelnemer.
 2. S&P garandeert elke deelnemer de mogelijkheid tot het mee doen aan een examen voor zijn of haar opleiding, mits volledige opleidingsgelden worden voldaan, inclusief de examenkosten.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door S&P geleverde zaken blijven het eigendom van S&P totdat de deelnemer alle navolgende verplichtingen uit alle met S&P gesloten betalingsovereenkomsten is nagekomen.

Artikel 6. Gebreken & klachten

 1. De deelnemer dient klachten te melden via het e-mailadres van S&P of direct bij de docent. Het mailadres dat hierbij gebruikt wordt is info@sport-people.nl. Bij een klacht wordt er uiterlijk binnen 4 weken gereageerd, en wordt het vertrouwelijk afgehandeld. Alles klachten worden voor de duur van 1 jaar bewaard.

Artikel 7. Stage

De deelnemer is ten allen tijden zelf verantwoordelijk voor het vinden van een geschikt stageadres. Wij zullen uiteraard wel mee helpen waar nodig.

Artikel 8. Gedragsvoorwaarden

 1. Alle deelnemers dienen zich te houden aan de gedragsregels van de opleidingslocatie en de docent. De betreffende regels worden verdeeld en besproken bij de eerste ontmoeting op de opleidingslocatie. Bij aantoonbaar onbehoorlijk gedrag behoudt S&P het recht de deelnemer hier op aan te spreken en- of te ontslaan uit de opleiding.

Artikel 9. Betaling

Alle door S&P uitgebrachte facturen dienen worden betaald in de daarvoor opgestelde termijnen.

Optie 1. eenmalige overboeking (betaling per factuur)

Optie 2. betalen per automatische incasso, dit kan tot maximaal 15 maandelijkse termijnen. Stornering kan tot 56 dagen na de incasso plaatsvinden. 

Na inschrijving van een losse opleiding / personal trainers pakket en de 14 dagen bedenktijd is de deelnemer verplicht om de volledige cursusgelden te voldoen.  

Artikel 10. Incassokosten

 1. Is de deelnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van deelnemer.

Artikel 11. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze leveringsvoorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop S&P geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor S&P niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen bij S&P daaronder begrepen.

Artikel 12. Geschillenbeslechting

 1. De rechter in de woonplaats van S&P is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft S&P bevoegd de cursist te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.

Artikel 13. Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen S&P en de deelnemer is Nederlands recht van toepassing.